The Manyuan Long Laboratory

For a full list of publications from the Long lab, please visit Manyuan Long’s Google Scholar profile.

 

Selected publications and preprints from the past five years:

Species-specific partial gene duplication in Arabidopsis thaliana evolved novel phenotypic effects on morphological traits under strong positive selection

Yuan Huang, Jiahui Chen, Chuan Dong, Dylan Sosa, Shengqian Xia, Yidan Ouyang, Chuanzhu Fan, Dezhu Li, Emily Mortola, Manyuan Long, Joy Bergelson. The Plant Cell34(2), 802-817. (2022)

Rapid Cis–Trans Coevolution Driven by a Novel Gene Retroposed from a Eukaryotic Conserved CCR4–NOT Component in Drosophila

Benjamin H Krinsky, Robert K Arthur, Shengqian Xia, Dylan Sosa, Deanna Arsala, Kevin P White, Manyuan Long.Genes13(1), 57. (2022)

Genomic analyses of new genes and their phenotypic effects reveal rapid evolution of essential functions in Drosophila development

Shengqian Xia, Nicholas W VanKuren, Chunyan Chen, Li Zhang, Clause Kemkemer, Yi Shao, Hangxing Jia, UnJin Lee, Alexander S Advani, Andrea Gschwend, Maria D Vibranovski, Sidi Chen, Yong E Zhang, Manyuan Long. PLoS genetics 17 (7), e1009654. (2021)

Turning Junk into Us: How Genes Are Born.

E Mortola, M Long
American Scientist 109 (3), 174-182 (2021)

Rapid evolution of protein diversity by de novo origination in Oryza

Li Zhang, Yan Ren, Tao Yang, Guangwei Li, Jianhai Chen, Andrea R Gschwend, Yeisoo Yu, Guixue Hou, Jin Zi, Ruo Zhou, Bo Wen, Jianwei Zhang, Kapeel Chougule, Muhua Wang, Dario Copetti, Zhiyu Peng, Chengjun Zhang, Yong Zhang, Yidan Ouyang, Rod A Wing, Siqi Liu, Manyuan Long Nature ecology & evolution 3 (4), 679-690 (2019)

Gene duplicates resolving sexual conflict rapidly evolved essential gametogenesis functions

NW VanKuren, M Long
Nature ecology & evolution 2 (4), 705-712 (2018)

Genomes of 13 domesticated and wild rice relatives highlight genetic conservation, turnover and innovation across the genus Oryza

Joshua C Stein, Yeisoo Yu, Dario Copetti, Derrick J Zwickl, Li Zhang, Chengjun Zhang, Kapeel Chougule, Dongying Gao, Aiko Iwata, Jose Luis Goicoechea, Sharon Wei, Jun Wang, Yi Liao, Muhua Wang, Julie Jacquemin, Claude Becker, Dave Kudrna, Jianwei Zhang, Carlos EM Londono, Xiang Song, Seunghee Lee, Paul Sanchez, Andrea Zuccolo, Jetty SS Ammiraju, Jayson Talag, Ann Danowitz, Luis F Rivera, Andrea R Gschwend, Christos Noutsos, Cheng-chieh Wu, Shu-min Kao, Jhih-wun Zeng, Fu-jin Wei, Qiang Zhao, Qi Feng, Moaine El Baidouri, Marie-Christine Carpentier, Eric Lasserre, Richard Cooke, Daniel da Rosa Farias, Luciano Carlos Da Maia, Railson S Dos Santos, Kevin G Nyberg, Kenneth L McNally, Ramil Mauleon, Nickolai Alexandrov, Jeremy Schmutz, Dave Flowers, Chuanzhu Fan, Detlef Weigel, Kshirod K Jena, Thomas Wicker, Mingsheng Chen, Bin Han, Robert Henry, C Hsing Yue-ie, Nori Kurata, Antonio Costa De Oliveira, Olivier Panaud, Scott A Jackson, Carlos A Machado, Michael J Sanderson, Manyuan Long, Doreen Ware, Rod A Wing
Nature genetics 50 (2), 285-296 (2018)

GenTree, an integrated resource for analyzing the evolution and function of primate-specific coding genes

Yi Shao, Chunyan Chen, Hao Shen, Bin Z He, Daqi Yu, Shuai Jiang, Shilei Zhao, Zhiqiang Gao, Zhenglin Zhu, Xi Chen, Yan Fu, Hua Chen, Ge Gao, Manyuan Long, Yong E Zhang. Genome research 29 (4), 682-696. (2019)

Meiotic sex chromosome inactivation: compensation by gene traffic

M Long, JJ Emerson
Current Biology 27 (13), R659-R661 (2017)

Scroll to Top